akékoľvek polemiky o kvalite, bezpečnosti, alebo účinnosti generických liečiv sú na mieste len za predpokladu existence konkrétnych dôkazov. Paušálne odmietanie generických liečiv ako liečiv s nedostatočne preukázateľným účinkom, nižšou kvalitou či bezpečnosťou je neopodstatnené.

 

generika.sk

<<      >>

V rezorte zdravotníctva narastal a stále narastá finančný deficit, na ktorom sa podieľa najmä spotreba liekov. Preto sa otázkami liekovej politiky  zaoberá nielen zdravotníctvo, ale i štátna správa, odborníci zo zdravotných poisťovní a  odborných spoločností. Súčasný trend rastu nákladov na lieky je odrazom politických i ekonomických podmienok a v budúcnosti sa zastavenie či pokles nákladov neočakáva. Skôr naopak. Dôsledkom zvyšovania vekovej hranice a starnutia populácie, nárastu chorobnosti, i tým, že na trh prichádzajú nové mimoriadne účinné látky samozrejme vyšších cenových relácií, možno i naďalej predpovedať rastúcu tendenciu nákladov na zdravotnú starostlivosť.

Trh s liekmi má svoje špecifiká. Problémy, spojené s riešením otázky používania liekov v podmienkach Slovenskej republiky sú v súčasnom období jednou z frekventovaných tém. Situácii napomáha aj skutočnosť, že v podmienkach SR je z hľadiska frekvencie používania v popredí skupina liekov vyrábaných generickými výrobcami.

Namiesto úvodu

Poslanie lieku v ľudskej spoločnosti má prvoradé miesto od dávnych čias a je spojené s neustálym výskumom a zdokonaľovaním. Liek a liečenie je na prvom mieste v úsilí o zachovanie zdravia.
Kritéria a požiadavky na kvalitu liekov vychádzali vždy zo zásadného poslania: musia byť kvalitné, bezpečné a účinné. Záruka, že do obehu sú uvádzané liečivá, lieky a zdravotnícke pomôcky štandardnej kvality, je zabezpečovaná právnymi predpismi a špecifikáciami stanovujúcimi požiadavky na vlastnosti výrobkov. Zodpovednosť za preventívnu ochranu verejných záujmov nesie štát.
V roku 1995 s účinnosťou od začiatku roka 1996 bola vládou SR prijatá koncepcia liekovej politiky. Integrálnou súčasťou tejto koncepcie je lieková legislatíva, ktorá zahŕňa registráciu liekov, ich klasifikáciu, povoľovanie na zaobchádzanie s liekmi, klinické skúšanie liečiv....
Lieková legislatíva určuje práva i povinnosti všetkých subjektov, ktoré zaobchádzajú s liekmi a zdravotníckymi pomôckami. Legislatíva liekov tak prostredníctvom zákona a príslušných zákonných noriem nižšej právnej sily musí zabezpečiť, aby pacient dostal bezpečný, účinný a kvalitný liek alebo zdravotnícku pomôcku.
K posilneniu dôvery sú výrobcom, dovozcom alebo tomu kto uvádza výrobok do obehu uložené povinnosti, aby pred ich uvedením do obehu preukázal zhodu vlastnosti so záväznými ustanoveniami právnych predpisov.
Súčasné trendy potvrdzujú snahu dosiahnuť internacionálny charakter liekov v praxi, čomu zodpovedajú aj legislatívne opatrenia aj v podmienkach Slovenskej republiky.
Tendencia k zbližovaniu slovenskej a európskej legislatívy v oblasti farmaceutickej výroby a predaja liekov však vôbec nie je jednoznačná. V posledných rokoch tvorcovia legislatívy implementovali z európskej legislatívy do slovenských právnych predpisov len to, čo bolo v danej chvíli vyhovujúce. Jedným z dôvodov je pravdepodobne aj zlá ekonomická situácia v zdravotníctve a nevyhnutnosť transformácie.

na začiatok stránky <<      >>